انواع ایراد ها موتور سیکلت که به مرور زمان ممکن است باعث خرابی موتور سیکلت شود

سر صدا و خرابی لنت وزنجیر و برقی اکسوز روغن روغن سوزی وکربکس
تعمیر موتور سیکلت سیار درمحل امداد پنچرگیری تعویض تیوپ موتور سیکلت دیاک تمامی موتور سیکلت های چینی وایرانی
قویدل
09373516772
صدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هست که بر اثر به موقع تعویض نشدن لنت یا گرده غبار صورت میگیرد

صدای جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسک

صدای جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتها

صدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها ) که باید به موتور سازی مراجعه کرد و بهترین کار این است که یک پاس کاسه لنت رو تراشکاری بردارد

زنجیر چرخ موتور سیکلت

صدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیر

صدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیر

صدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیر

صدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاری

مشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن ان برای خراب بودن زنجیر اول باید قاب را باز کرد و دید زنجیر ایا دنه های زنجیر سالم هست اگر سالم بودسفت شود
وگرنه باید تعویض شود

باتری

صدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن :نشانه خرابی باتری است ضعیف باطری هم با دستگاه شارژه می‌شود
صدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتری
مشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژر
مشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری علت خرابی باطری است
چگونه متوجه خرابی اگزوز شویم
صدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های ااگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز ویا شول بودن پیچهای اکسوز ویا آچارکشی نکردن موتور
کیلومتر موتور سیکلت
صدای ویز ویز: صدای خوردن کلید های سویچ
صدای ویز ویز به همراه تیک تیک: عدم صدای نامناسب ریختن روغن در داخل سیم کیلومتر وبرعکس کردن کیلومتر و روغن ریختن داخل کیلومتر

مشاهده گیج زدگی دور موتور: خراب شدن فنر درجه دور موتور یا شل شدن پیچ دورموتور متصل به کیلومتر

مشاهده گیج زدن کیلومتر سرعت: خراب شدن فنر سرعت سنج یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر

مشاهده عدم کارکردن مصافت شمار: سابیدگی چزخ دنده های سرعت شمار و یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر

مشاهده عدم نمایش سرعت و مصافت شمار: خراب شدن مهره یا سنسور درون توپی چرخ یا شل شدن ویا گریس کاری آن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر

مشاهده عدم نمایش میزان صحیح سرعت: ضعیف یا قوی بودن فنر سرعت سنج

مشاهده عدم روشنایی درون کیلومتر: سوختن لامپ های درون کیلومتر

مشاهده عدم نمایش صحیح میزان بنزین در باک: خراب شدن و یا ضعیف شدن شناور درون باک بیشتر خرابی سنسور بنزین در هنگام بنزین زدن است چون محدود باک با سنسور کم است و فشار پمپ بنزین زیاد است بهترین را زدن بنزین با فشار کم در قسمت که سنسور وجود ندارد
انجین

صدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن در شرایط هوایی محل شما

صدای تق و توق کردن در حالت خاموشی(همانند جنگ کردن با شمشیر): خنک شدن انجین و یا تغییرات رطوبتی و دمایی هوا

صدای تقه کردن در هنگام تعویض دنده ها: خراب شدن روغن براثر کارکرد زیاد و یا گرمای زیاد انجین و یا تنظیم نبودن سیم کلاچ

صدای جر جر یا جینگ جینگ یا جیک جیک کردن بسیار ریز و ممتد یا چلق چلق یا چق چق: عدم تنظیم بودن فیلر های سوپاپ نسبت به فصل های سال و یا گرم شدن بیش از حد انجین

صدای تاق تاق یا لق لق کردن از مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشود به دلیل گرمای بالای انجین یا کم بودن روغن و یا آسیب دیدن یاتاقان های میل لنگ

صدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هست

صدای غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق): بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشه

صدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیر

صدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت: کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپ ها و یا بنزین با اکتان پایین

صدای تق تق کردن در حال حرکت: عدم تنظیم سرعت با میزان دنده درحال حرکت

مشاهده بخار روغن در درز های انجین: زیاد بودن سطح روغن در موتور یا خراب بودن واشرها و اورینگ های انجین

مشاهده تغییر رنگ پوسته انجین: افزایش بیش از حد انجین به دفعات زیاد

مشاهده لرزش زیاد در سرعت های بالا: عدم کیفیت خوب روغن و یا دنده تایم بودن انجین

کاربرات

صدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات

صدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات

مشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتور و یا تعویض نکردن شمع
قویدل جهت سوال ویا پرسش
09373516772
مشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساسات

مشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزین

مشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت

شمع

صدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمع

مشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع

کمک فنر

صدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمک

مشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنر

مشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمک

مشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن

شارژر

مشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارژه موتورسیکلت

لامپ

سوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ ها

سیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما

روغن موتور

مشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی 150 کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجین

مشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی 150 کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)

مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن

مشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن

روغن ترمز

مشاهده تغیر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمز

مشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمز

مشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز
امید دارم مطالب مورد پسنده شما شده باشد
قویدل

09373516772
جهت مشاوره 24ساعته با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *